همواره ایجاد تغییر، موضوعی چالش برانگیز  و حساس به شمار می رود. خصوصا زمانی که این تغییر مربوط به یک محصول خوش نام و پر طرف دار باشد! اما از طرف  دیگر، ایستایی موجب مرگ تدریجی برای هر موضوعی خواهد بود و خداحافظی با پیشرفت…!

 

دسته: