شرکت مهندسی به پرداز چهستون در سال 1376 با هدف تامین سخت افزار،نرم افزار وپشتیبانی کلیه فعالیت های انفورماتیکی در اصفهان تاسیس گردید. این شرکت در فرآیند کاری خود طی افزون بر دو دهه فعالیت مستمر با اخذ مجوز از شورای عالی انفورماتیک وعضویت در مجامع رسمی وصنفی وبرخورداری از نمایندگی فروش محصولات  سخت افزاری شرکت های مادر تخصصی درکشور،از جایگاه قابل اتکایی جهت ارائه خدمات وفروش محصولات انفورماتیکی برخوردار است.